kamaviNET

kamaviNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kamaviNET sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 50/54 lok. 515, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000753946; numer NIP: 7010867709; kapitał zakładowy w wysokości 195 000 PLN, opłacony w całości; kontakt telefoniczny +48 22 247 20 21